När IF har bjudit in de åtta riksdagspartierna till Viruddenloppet och Politikerloppet. De som kommer till start får med med 300 ord beskriva sin landsbygspolitik. Här är politikernas åsikter.

>Klicka här för att läsa mer om Politikerloppet!

Vänsterpartiet
Sverige behöver landsbygden
De gröna näringarna är viktiga för den Gotländska landsbygdens ekonomi. Det är därför väldigt viktigt för Gotland att det både nationellt och lokalt ges goda förutsättningar att utveckla jordbruk och livsmedelsproduktion. Nationellt är det nödvändigt med en livsmedelsstrategi som gör Sverige mer självförsörjande på livsmedel och bidrar till produktion över hela landet. Sverige måste bli ”det hållbara matlandet”.

Vi vill att Lövsta ska utvecklas till ett grönt center som kan arbeta med utveckling i hela kedjan från jord till bord eller energi. Ett center med utbildning för ungdomar och vuxna kring både lantbruk, livsmedelsförädling och energiproduktion.

Besöksnäringen.
Besöksnäringen är en växande bransch i Sverige som har goda möjligheter att växa också på Gotland. Därför krävs god tillgänglighet med färjor och en utveckling av näringen på ön. Att utveckla besöksnäring handlar också om att ta vara på och behålla de styrkor Gotland har. Det är viktigt att värna de obebyggda stränderna, och se till att den strandnära bebyggelse som kan tillåtas inte stör känslan av orörd natur eller allmänhetens tillgång till stränderna.

Utveckla hela Gotland
Hela Gotland ska utvecklas, och öns alla fördelar ska tas tillvara. Gotland erbjuder många attraktiva livsmiljöer som kan ge förutsättningar för ett gott liv. Här finns en levande landsbygd med fungerande serviceorter och ett rikt omväxlande landskap. Här finns också Visby med stort kulturutbud och universitet. Attraktiva och unika miljöer som kompletterar varandra.

Mötesplatser är viktiga för att utveckla de sociala sammanhang som har stor betydelse för ett bra liv men de möjliggör också ett samspel med andra där vi kan utveckla den kreativitet och engagemang som har stor betydelse, bland annat för den lokala utvecklingen.

Vi vill stödja olika sorts mötesplatser. Det kan vara ett café, en bygdegård eller biblioteket. Vänsterpartiet vill satsa på att utveckla biblioteken till servicepunkter på hela ön.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Centerpartiet
Närodlad politik för hela Gotland - Trendbrott för landsbygden
Centerpartiet ser inte landsbygden som en utdöende och avfolkad plats som måste räddas med bidrag. Här finns tvärtom lösningarna för de flesta av våra stora utmaningar, inte minst maten och miljön. Inom Centerpartiet finns en 100-årig kunskap och insikt om vikten av att leva med och av jorden, att tillsammans i olika konstellationer bedriva verksamhet för såväl sociala behov som utveckling och företagande.
Vi vill att Region Gotland, i samverkan med alla positiva krafter på landsbygden som tex utvecklingsbolagen, satsar på ett utvecklingsprojekt som går under arbetsnamnet ”Trendbrott för landsbygden”. Syftet är att hitta upplägg/idéer för att vända den negativa trenden som finns speciellt i de yttre delarna av ön.

Andra konkreta punkter som Centerpartiet driver rörande landsbygden är till exempel.

• Trygghet på landsbygden. Räddningstjänsten skall fungera över hela ön och dagens deltidskårer är en viktig bas för detta.

• Utbyggnad av VA för att möjliggöra byggnation över hela ön.

• Regionen skall stödja bredbandsutbyggnaden mera aktivt för att koppla ihop de olika sockennäten och få redundans. Det är viktigt med bra mobiltäckning

• Utveckla regionens fiberstrategi att omfatta servicetjänster och kompetensutveckling för medborgarna med en särskild prioritet på de äldre medborgarna – en digital agenda.

• Bygg fler trygghetsbostäder – även på landsbygden.

• Se till att de mindre skolorna får resurser som säkrar undervisningens kvalitet.

• Äganderätten till landsbygdens mark- och skogsresurser skall värnas då det möjliggör ett fortsatt boende och företagande till nytta för hela den gotländska samhällsekonomin.

• Gör Lövsta till ett Grönt Centrum för utbildning och kompetens inom ”Gröna näringarna” och inom entreprenörskap

• Halvtimmestrafik i kollektivtrafiken på stomlinjerna

• Region Gotland inför landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att därigenom bidra till en hållbar utveckling på hela Gotland.

Välkommen att läsa mer om Centerpartiets politik på www.centerpartiet.se eller följa Centerpartiet på Gotland på vår facebook-sida.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Socialdemokraterna
Levande landsbygd och fler jobb
Ska vi klara målet om EUs lägsta arbetslöshet 2020 krävs en modern och aktiv tillväxtpolitik för hela landet. Vi socialdemokrater vill stärka landsbygdsprogrammet för fler jobb och bättre miljö. Sverige har jämfört med många andra länder en stark landsbygd. 15 procent bor på landsbygden. Men nu är allt fler oroade över utvecklingen. Arbetslösheten har bitit sig fast.

Sverige och svensk landsbygd behöver en annan riktning. Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Sverige behöver en ny näringspolitik för att få fler företagare med företag som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar. Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för att hela Sverige. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet. Åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service liksom riskkapital och investeringar i kommunikationer och infrastruktur är viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Vi socialdemokrater kommer att vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete. Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet 2020. Då krävs en modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela landet.

Vi socialdemokrater vill:
• införa ett nytt stöd för servicepunkter på landsbygden

• ta bort företagens ansvar för andra sjuklöneveckan, det gynnar småföretagen på landsbygden

• ta fram en nationell livsmedelsstrategi som stärker en svensk inhemsk produktion av mat med hög kvalitet - det ger jobb på landsbygden

• införa regionala utvecklingsråd som i samverkan kring innovationer, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik skapar jobb på regional nivå.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


I dags läget är det bara Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet som sänt in en text.
     


 

    
   
 
eXTReMe Tracker